Statut Fundacji Tulliano

 

1. Postanowienia ogólne
2. Cele i zasady działania
3. Majątek i dochody Fundacji
4. Działalność gospodarcza Fundacji
5. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

         Fundacja pod nazwą „TULLIANO", zwana dalej Fundacją ustanowioną przez fundatora Jana Franciszka Tul aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Gabrielę Marzinek, w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Warszawskiej 67 w Łomiankach, dnia 6 stycznia 2003 r., repertorium A nr 40/2003 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 nr 46 poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

Fundacja ma osobowość prawną Siedzibą Fundacji jest miasto Sulejówek
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe w kraju i za granicą.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza może być realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

2. Cele i zasady działania

Celem Fundacji jest:

Udzielanie pomocy duchowej i materialnej więźniom i ich rodzinom w procesie profilaktyki i resocjalizacji oraz kształtowaniu postawy obywatelskiej, a także nawrócenie religijne więźniów którzy zwracają się o pomoc modlitewną i duchową adopcję do innych osób, w szczególności osób związanych z działalnością Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

        1. organizowanie spotkań (prelekcji) z więźniami,
        2. organizowanie koncertów dla więźniów,
        3. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych niezbędnych:

 • do sfinansowania kosztów spotkań (prelekcji) i koncertów, o których mowa w pkt.
  1 i 2
 • do zakupu dla więźniów literatury o charakterze religijnym (Pisma Świętego, czasopism religijnych itp.)
 • do zakupu dla więźniów krzyżyków, medalików, różańców i innych dewocjonaliów

        4. współpracę z instytucjami państwowymi: samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
        5. Organizowanie oratoriów przyparafialnych, wypełnianie czasu wolnego dla dzieci poza szkołą z najuboższych rodzin w szczególności dzieci więźniów.
        6. Organizacja katolickich domów dziecka dla dzieci rodzin najuboższych oraz dzieci więźniów.
        7. Domy starców dla osób najuboższych, bezdomnych w pierwszej kolejności dla byłych więźniów.
        8. Hospitacja dla osób najuboższvch. bezdomnych w pierwszej kolejności dla byłych więźniów celem zapewnienia umierającym udzielenia Sakramentów św. przez kapłana przy łożu śmierci.

Przedsięwzięcia o których mowa w 1, 2 i 3 są realizowane przez Fundację bez udziału finansowego więźniów.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

3. Majątek i dochody Fundacji

       1. Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,- (dwa tysiące) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
       2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów czynionych przez osoby fizyczne.
 2. dotacji i subwencji osób prawnych.
 3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez-organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
  odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów.
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

       1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli darczyńcy nie postanowili inaczej.
       2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

       1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
       2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia - Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że aktywa spadku znacznie przewyższają jego długi.

 

4. Działalność gospodarcza Fundacji

1. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

    - działalność wydawniczą w kraju i zagranicą,
    - handel książkami i czasopismami utrwalonymi na wszelkich nośnikach oraz w sieci Internet,
    - handel kasetami, płytami fonograficznymi,
    - handel nowymi i używanymi artykułami przemysłowymi, - działalność gastronomiczną,
    - kompleksową organizację i obsługę imprez artystycznych, - działalność koncertową.
    - skup surowców wtórnych

2. W szczególności Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

      a) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych
      b) Produkcja makaronów, klusek i podobnych artykułów mlecznych
      c) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
      d) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
      e) Pozostała działalność wydawnicza
      f) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
      g) Reprodukcja nagrań dźwiękowych
      h) Produkcia pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
      i) Produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała gdzie indziej nie klasyfikowana
      j) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
      k) Stołówki
      1) Pozostała działalność turystyczna
      ł) Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem
      m) Działalność organizacji religijnych
      n) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
      o) Produkcja filmów i nagrań wideo
      p) Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
      r) Działalność zespołów teatralnych muzycznych
      s) Działalność domów i ośrodków kultury
      t) Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana
      u) Działalność bibliotek publicznych
      w) Działalność bibliotek innych niż publiczne
      y) Pogrzeby i działalność pokrewna


3.  Zasady i organizacja działalności gospodarczej:

      1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
      2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.
      3. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do prowadzenia zakładu na podstawie szczegółowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
      4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd

 

5. Postanowienia końcowe

Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów może nastąpić połączenie z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

Zmian w statucie Fundacji, a w tych ramach i zmian celu Fundacji dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się srodków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

Właściwym ministrem jest Minister Sprawiedliwości.

Fundacja składa Ministrowi Sprawiedliwości corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

menu